Open by Night i Vodskov holdes torsdag 19. maj http://vodskovavis.dk/blog-post/2214/open-by-night-i-vodskov-holdes-torsdag-19-maj